Új Széchenyi terv
TIOP-1.1.1-12/
1-2012-001
"Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban"

Új Széchenyi terv
TÁMOP-3.3.15-13/
1-2014-0001
"A hátrányos helyzetű gyermekek önkéntes részvételének ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében"

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program

Örökös Ökoiskola

Nemzeti Tehetségsegítő Tanács

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

 

A Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskolában a felvételi eljárás rendje a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (7) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a területileg illetékes Nagykanizsai Tankerületi Központ véleményének kikérésével – kerül meghatározásra. 
Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében (Murarátka, Kistolmács, Zajk, Zajk-Józsefhegy) található. Az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése utáni, felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud. A további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat. 
A felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon – legalább tizenöt nappal a felvételi, átvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt – nyilvánosságra kell hozni. 
A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. 
Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. 
Az iskola intézményvezetője a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. Az intézményvezető köteles értesíteni a felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó 
tájékoztatással, továbbá átvétel esetén az előző iskola intézményvezetőjét is. Az intézményvezető a felvételi, átvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, a határidő számítás, a mulasztás elbírására és a kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárás során a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el. 
A kötelező felvételt biztosító intézmény a kormányhivataltól kapott nyilvántartás alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be. 
Az intézményvezető értesíti a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel vagy át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény székhelyén van. 
A tanuló átvételére – kivétel, ha az általános iskolai tanuló úgy kíván iskolát váltani, hogy az az iskolatípus változtatásával is jár– a tanítási év során bármikor lehetőség van. 
Az iskolába felvett gyermeket, tanulót – beleértve a magántanulót is – az iskola tartja nyilván. Az iskola a vele tanulói jogviszonyban álló tanulókról külön nyilvántartást vezet. Ha a tanköteles tanuló iskolát változtat, további nyilvántartása az átadó iskola értesítése alapján az átvevő iskola 
feladata. Az iskola nyilvántartásában marad az a tanköteles tanuló, aki iskolai tanulmányait külföldön folytatja. 
Az iskola kivezeti a nyilvántartásából azt a tanulót, akinek tanulói jogviszonya kérelmére a tankötelezettség megszűnését követően megszűnik. 
Ha a tanköteles tanuló az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzése után a középfokú iskolai felvételi eljárásban nem vett részt, az általános iskola intézményvezetője értesíti a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely gondoskodik a tanuló tankötelezettségének teljesítését biztosító nevelés-oktatásban történő részvételéről.

 

 

A beiratkozásra meghatározott idő

 

A szülőt, a szabad intézményválasztás joga az Nkt. 72. § (2) bekezdése szerint továbbra is megilleti, mely értelmében a szülő szabadon megválaszthatja azt a nevelési-oktatási intézményt, amely gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelel. 

Az iskola első évfolyamára, a 2011. évi CXC. törvény 50. §. (7) értelmében a tanköteles tanulókat - a Nagykanizsai Tankerületi Központ véleményének kikérésével - a kormányhivatal által meghatározott időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon tesszük közzé. 

A beiratkozás várható időpontja a tanév márciusa/áprilisa. 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek: 
- Születési anyakönyvi kivonat / személyi igazolvány 
- Lakcímkártya 
- Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérést tanúsító igazolás: 
óvodai szakvélemény, 
nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény 
sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye. 
- Nyilatkozat a szülői felügyeleti jogról. Ha közösen nevelik/gyakorolják a nevelési jogot közös nyilatkozat szükséges, ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, akkor hozni kell róla igazolást (szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról; Gyámhivatal határozata; Bíróság ítélete). 
- TAJ szám